Day 18 – Textures from Rangitoto

by Liz McCready

textures on Rangitoto Island

Photos taken during a walk around Rangitoto Island today

Advertisements